Fireexpert Logo HeaderInterreg logo transparent

Projekt je zgrajen iz dveh tematskih delovnih sklopov (sklopa T1 in T2), delovnega sklopa namenjenega upravljanju oz. managementu projekta (sklop M) in delovnega skopa namenjenega komunikaciji (sklop C).

Delovni sklop T1

Vzpostavitev LivingLab centra.
V tem delovnem sklopu bo izdelan poslovni model novega LL centra ter pripravljene podlage za skupni pristop in pridobivanje prepoznavnosti na trgu. Za doseganje temeljnega cilja živih laboratorijev (LL) bo potrebno z novim strokovnim in inovacijskim središčem najprej povezati številna potencialno zainteresirana podjetja in druge ciljne skupine (zavarovalnice, gasilska društva, centre izobraževanja …). V ta namen bo nujno potrebna identifikacija bistvenih predstavnikov le-teh na področju požarne varnosti v programski regiji ter njihovo obveščanje o novem LL centru. Poleg tega bodo v okviru  izdelave strukture novega centra preverjene tudi raziskovalne metode in oprema, ki se uporabljajo po svetu v povezavi z raziskovalnimi temami, ki so zanimive za ciljne skupine, nato pa te primerjane z metodami/opremo, ki so na voljo trenutno v programskem območju. Na tej osnovi bo LL plasiran v tematski pokrajini in bo tu lahko ponudil edinstvene storitve. Pri tem mislimo na storitve na področju pomoči MSP pri optimizaciji njihovih izdelkov s ciljem razvoja proizvodov z boljšimi požarnimi lastnostmi, ki so primerni za certificiranje, pomoč centrom izobraževanja pri oblikovanju novih izobraževalnih tem/programov, pomoč zavarovalnicam pri odkrivanju vzrokov in oceni posledic požarov itd. Ker se danes v različnih deželah programske regije še vedno uporabljajo precej različne tehnične smernice glede požarne varnosti, se bodo za potrebe kasnejše vključitve le-teh v delo centra pregledala tudi ustrezna nacionalna ozadja. Razdelitev dela bo sledeča: (i) ZAG in FHK: - Prepoznavanje potreb ciljnih skupin; prepoznavanje nacionalne in mednarodne uporabnosti delovnih vsebin; (ii) IBA, ZBS in SZPV: Iskanje in povezovanje strank na področjih požarne zaščite gradbenih konstrukcij in razvoja izdelkov, požarnih zavarovanj, gasilskih služb in presojanja škode zaradi požarov; prepoznavanje nacionalne in mednarodne uporabnosti delovnih vsebin.

Delovni sklop T2

Demonstracijski projekt.
Cilj tega delovnega sklopa je demonstracijski raziskovalni projekt, ki bo služil za predstavitev delovanja novega centra, preverjanje le-tega in vpeljavo potrebnih sprememb. Raziskovalna tema za ta projekt je že izbrana in je skladna z visoko stopnjo njene aktualnosti, ki smo jo ugotovili iz pogovorov s ciljnimi skupinami. Preučevali bomo novo vrsto UHPFRC betona (Ultra-High Fibre Reinforced Concrete) s temeljnim požarnovarnostnim problemom ekplozijskega luščenja. V številnih javnih razpravah o gradbenih proizvodih in njihovih trajnosti se betonom UHPFRC sicer redno pripisuje zelo velik pomen za prihodnost (inovativni razvoj gradbenih elementov), vendarle pa je zanje danes še težko najti podatke o vseh relevantnih materialnih parametrih, kakršni so parametri požarne varnosti.

Raziskave bodo obsegale testiranja (manjši materialni testi ter požarni testi konstrukcijskih elementov ) in numerične simulacije. Testirane bodo različne vrste vlaken (vlakna iz polipropilena, gume, tekstila ...), ki lahko rešijo problem eksplozijskega luščenja. Poleg tega bodo vlakna pomembna tudi z vidika trajnosti, saj se je v prejšnjih raziskovalnih projektih izkazalo, da vlakna znatno vplivajo na ekološki odtis UHPFRC. Nadaljnje podrobnosti raziskave bodo določene v dodatnih razpravah s projektanti inženiring biroja IBA, ki vstopa v projekt kot projektni partner in se s problemi požarne varnosti UHPFRC konstrukcij srečuje redno v vsakdanji inženirski praksi, ter razpravah z drugimi zainteresiranimi ciljnimi skupinami.

Ker bo novi LL center služil tudi kot mehanizem prenosa novih znanj v izobraževalne sisteme pa bodo v sklopu T2 organizirana tudi pilotna tovrstna izobraževanja.

Odgovornosti partnerjev: ZAG,FHK: raziskave; IBA, ZBS, SZPV: promocija in usklajevanje demo projekta s predlogi ciljnih skupin; FHK, ZBS, SZPV: management pilotnih izobraževanj; vsi partnerji: prenos izkušenj iz demo projekta v nujne spremembe poslovnega modela.

Delovni sklop M

Upravljanje.
Izvajanje projekta bo potekalo v okviru oblikovanih večstranskih partnerskih mrež. Upravljanje projekta bo prevzel vodilni partner (FHK) s pomočjo drugih projektnih partnerjev in zato ne bo oddano zunanjemu izvajalcu. Na začetku projekta bo organiziran Kick-off sestanek, katerega cilj bo oblikovanje skupnega pristopa ter določitev pravil in mehanizmov. Po določitvi teh pravil se bo začelo skupno delo na projektu.

Mesto vodje projekta (VP) bo notranje zapolnjeno. VP bo usmerjal (1) strokovno vodenje DS, (2) v stroškovnem smislu vodstvo projektnih partnerjev (VPP) in (3) bo odgovarjal usmerjevalnemu odboru (steering comittee) in upravnemu organu. Vsak projektni partner bo določil zakonitega zastopnika, ki bo imenovan v usmerjevalni odbor. VPP bo odgovorno za sodelavce posameznega projektnega partnerja (PP) glede kvalifikacij, uspešnosti in kakovosti dela. Vodja DS bo odgovoren za strokovno izdelavo in zagotavljanje delovnih rezultatov v razmerju do PP. Za vsako aktivnost bo imenovana  odgovorna oseba (vodja aktivnosti), ki bo podpirala vodjo DS pri doseganju rezultatov posamezne aktivnosti DS. Dnevna komunikacija bo temeljila na skupnem elektronskem  arhivu projekta (ki ga bo vzpostavilVP), avdio komunikaciji in »screen sharinga« preko spletnih konferenc kot tudi elektronske pošte in telefona. Vodja DS bo takoj obvestil VP o odstopanjih od ciljnega datuma. VPP bo takoj obvestilo VP o odstopanjih od stroškovnega načrta. V primeru odstopanj bodo VP in ekipa DS oz. PP pripravitli protiukrepe. Če protiukrepov ne bo mogoče  izpeljati  v sklopu pristojnosti VP, bo VP o tem obvestil usmerjevalni odbor.

Delovni sklop C

Komunikacija.
Cilj tega delovnega sklopa je izvajanje učinkovitih dejavnosti za komunikacijo z deležniki, relevantnimi za projekt (podjetja vključno z MSP, načrtovalci gradnje, svetovalci, upravni organi, zbornice itd.), in omogočanje dostopa  do pomembnih informacij. Sem ne sodijo interni komunikacijski ukrepi, ki so podrobneje razloženi v opisu  delovnega sklopa »Projektno vodenje«.

Na začetku projekta bo pomemben predvsem dvig ozaveščenosti glede pomembnosti tematike požarne varnosti v fazi razvoja izdelkov za dvig končne konkurenčnosti le-teh in za zmanjševanje nastale škode med požari. Preko izdelane spletne strani projekta in z nastopi v družbenih medijih bodo razširjane ustrezne informacije, da bo tema postala dostopna širši javnosti in se bo nagovorilo glavne ciljne skupine projekta. Nadalje bo v ospredju projekta predvsem prenos obstoječega znanja na področju protipožarnega inženirstva in uvajanje podjetniškega sodelovanja. V ta namen bodo izvedene ustrezne aktivnosti (tekoče posodabljanje domače spletne strani, organizacija delavnic za podjetja in druge ciljne skupine itd.). Pri njihovem uresničevanju sodelujejo vsi projektni partnerji.

Projektna partnerja FHK in ZAG prevzameta vsebinsko izdelavo domače spletne strani projekta kot tudi nastope v družbenih medijih. Pri tem se vsebine usklajujejo z vsemi partnerji. Administracijski del organizacije delavnic in  drugih prireditev prevzameta ZBS in SZPV in vanje vključita tudi vse projektne partnerje.

Tehnični partnerji ZAG, FHK in IBA pripravijo 3 prispevke v strokovnih revijah (npr. revijah 'Verbundwerkstoffe und Brandverhalten', Požar in Gradbenik) kot tudi 1 znanstveni članek, 2 splošna članka v medijih, 3 strokovne članke, 2 magistrski nalogi, tematske vsebine za planirane 3 delavnice (tudi za vključitev tem v univerzitetna predavanja) in 4 sejme.