fireexpert_logo_fh kaernten.jpg

Villacher Straße 1
A-9800 Spittal an der Drau
Austria

Martin Schneider
tel: +43 (0)5 / 90500-5111
fax : +43 (0)5 / 90500-5110
email: m.schneider@fh-kaernten.at
webpage: www.fh-kaernten.at
Type of partner: Research Provider

Fachhochschule Kärnten

Univerza na Koroškem (FHK) je univerza za uporabne znanosti z mednarodno usmeritvijo. Z organizacijskega vidika deluje FHK na področju študija gradbeništva, arhitekture in bionike, ki razpolaga z obsežno ponudbo dodiplomskih in podiplomskih študijev. V okviru teh študijskih programov se izvajajo obsežna sodelovanja s podjetji. Iz njih pridobljene praktične izkušnje se po drugi strani znova stekajo v področje izobraževanja in se ponovno uporabijo v strokovnih objavah. FHK razpolaga predvsem s kompetencami in praktičnimi izkušnjami na naslednjih področjih: gradbeni laboratorij, poskusi na gradbenih elementih, simulacija obnašanja gradbenih elementov, termodinamične simulacije, načrtovanje in izvajanje požarnih testiranj.

FHK kot vodilni partner bo v projekt »FireExpert« doprinesel svojo usposobljenost zlasti za razvoj novega središča. V zadnjih letih je bil namreč s strani FHK ustanovljen nov inovacijski center za visokovredne betone, ki je bil financiran preko programa COIN avstrijske agencije za spodbujanje raziskav (FFG).

Poleg tega razpolaga FHK z obsežnimi izkušnjami v organizaciji, izvajanju in vodenju projektov EU, s katerimi zagotavljajo učinkovito in uspešno upravljanje projektov. FHK tudi že ima izkušnje z odobrenimi in izvedenimi projekti Interreg.

FHK bo skozi projekt povečal število uporabnikov svojih laboratorijev in inženirskih storitev ter posledično okrepljeno izmenjavo mnenj s temi uporabniki. Z okrepitvijo tudi izmenjave mnenj z drugimi projektnimi partnerji bodo njihova prizadevanja za podporo in spodbujanje start-up podjetij in MSP deležna še večje podpore ter izboljšanja kakovosti in zmogljivosti. S projektom bo dosežena boljša prepoznavnost FHK in njenih kompetenc v programski regiji in ustvarjene bodo možnosti čezmejnega izobraževanja za študente. Poleg tega bo lahko s projektom omogočena nadaljnja širitev mednarodnih mrež na tematskem področju (dostopno z mreženjem s člani SZPV, ZBS … na dogodkih, ki jih bosta v okviru projekta organizirali ti dve združenji, in drugih dogodkih projekta).

fireexpert_logo_ZAG.jpg

Dimičeva 12
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Friderik Knez
tel: +386 (0)1 5130 478
fax : +386 (0)1 280 4484
email: friderik.knez@zag.si
webpage: www.zag.si
Type of partner: Research Provider

Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG

ZAG je nepridobitni, javni zavod. Njegova ključna področja so: standardizirano preskušanje, razvoj novih merilnih metod, certificiranje in potrjevanje skladnosti izdelkov, sodelovanje v pripravi tehničnih kod in standardov in znanstveno raziskovanje (temeljno in aplikativno). Glavna raziskovalna področja so:
- požarna varnost materialov, konstrukcij in stavb, 
- varnost konstrukcij (potresna varnost ipd.),
- energetska učinkovitost in analize LCA,
- sinteza novih materialov (denimo za restavriranje kulturne dediščine, samočistilne nanoprevleke ipd.),
- degradacijski postopki materialov (korozija, zmrzovanje, mikrobiološka degradacija ipd.)
- cestna infrastruktura.

Na ZAG-u je 180 zaposlenih, od tega več kot 60 raziskovalcev z univerzitetno izobrazbo in akademskimi nazivi.
ZAG razpolaga s 14 laboratoriji z napredno laboratorijsko opremo.
ZAG je leta 2007 pridobil certifikat ISO 9001 ter akreditacijo za preskušanje po SIST EN ISO/IEC 17025 in certificiranje po SIST EN 45011. 
V povezavi z raziskovanjem na področju požarnega inženirstva ZAG sodeluje v projektih:
- COST Action FP1404: Požarna varnost gradbenih proizvodov na biološki osnovi;
- RILEM TC SPF: Luščenje betona zaradi požara;
- EGOLF – European Group for Fire Testing, Inspection and Certification;
- CFPAE – The Confederation of Fire Protection Associations Europe.
ZAG sodeluje tudi v številnih drugih raziskovalno-razvojnih projektih.

Za projekt je predvideno sodelovanje ZAG in dveh ključnih združenj s področja, t.j. SZPV in  ZBS. To bo omogočilo  boljše povezovanje ZAG s slovenskim gospodarstvom in in drugimi strokovnjaki s področja varstva pred požarom in gradbeništva, ki so člani nevladnih organizacij (NVO), ter boljše usmerjanje naših znanstveno-raziskovalnih  aktivnosti  v reševanje konkretnih problemov le-tega. To bo povišalo dodano vrednost naših storitev.

- Okrepljeno bo naše povezovanje z akterji slovenske zakonodaje (delovni paket T2).
- S povezovanjem z industrijo na avstrijski strani (npr. IBA) bomo razširili ponudbo svojih  raziskovalnih dejavnosti na drugo stran meje.
- S povezovanjem s sorodno inštitucijo FHK  pa bomo komplementarno dopolnili sicer zelo širok nabor naše raziskovalne opreme in raziskovalnega osebja.

fireexpert_logo_IBA.jpg

A.-Clementschitsch Strasse 22
A-9500 Villach
Austria

Peter Anderwald
+43 (0)5 / 90500-5111
tel: +43 (0)4 / 24233-1410
fax : +43 (0)4/24233-1418
email: office@anderwald.at
webpage: www.brandschutz-kaernten.at
Type of partner: SME

Ingenieurbüro Anderwald / Sachverständigenbüro Anderwald - IBA

Ingenieurbüro Anderwald je bil ustanovljen leta 2001 in pokriva tri glavna področja:

  1. Požarni inženiring: Izdelava konceptov požarne zaščite, računalniške simulacije požarov, izvajanje gradbenih nadzorov na področju požarne zaščite in načrtovanje požarne zaščite stavb, med drugim za industrijske objekte, bolnišnice, domove za ostarele, za upravnike nepremičnin in podobno.
  2. Inštitut za usposabljanje za preventivno požarno zaščito: organizacija tečajev, usposabljanje na delavnicah na področju preventivne požarne zaščite, organizacija letnega strokovnega srečanja z razstavo (1 dan), na katerem s strokovnimi predavanji in predstavitvami svojih najnovejših izdelkov sodeluje 25-30 podjetij s področja požarne varnosti...
  3. Podajanje strokovnih mnenj na 14 področjih, med drugim na področjih: tehniška varnost in varnost pri delu, vodenje kakovosti, stroji in oprema za gradbeništvo in povezane dejavnosti, varstvo pred požarom, preiskave požarov, preiskava eksplozij, požarna inšpekcija, gasilske brigade (trenutno povečane potrebe po preiskavah vzrokov požarov, ki jih naročujejo tožilstva oz. zavarovalnice).

S tem portfeljom je IBA idealen projektni partner, ki v projekt prinaša praktične izkušnje in potrebe industrije ter s svojimi dejavnostmi ponovno vnaša izkušnje iz projekta v industrijo in združenja.

Logo SZPV

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Mateja Gris
tel: +386 (0)51 378 109
email: info@szpv.si
webpage: www.szpv.si
Type of partner: NGO (nevladna neprofitna organizacija)

Slovensko združenje za požarno varstvo - SZPV

Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) so leta 1993 ustanovili posamezniki ter predstavniki organizacij, predani delu na področju požarnega varstva. SZPV je nepridobitna, nevladna organizacija, ki ima 180 članov, predvsem iz Slovenije. S 37 podjetji ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Med člani so projektanti požarne varnosti, pooblaščene osebe za varstvo pred požarom, gasilci, ki se ukvarjajo s preventivo, ponudniki proizvodov in storitev za varstvo pred požarom, predstavniki zavarovalnic, ministrstev in lokalnih skupnosti.

SZPV usmerja pozornost slovenske javnosti na varstvo pred požarom in sodeluje pri pripravi tehničnih predpisov, standardov, smernic in priporočil.

Glavne dejavnosti SZPV: 

- organiziranje različnih oblik izobraževanja in usposabljanja. Periodično je organizirano usposabljanje monterjev proizvodov za požarno zaščito, kot oblika prostovoljnega certificiranja osebja, na osnovi katerega SZPV izdaja tudi licence. V sodelovanju s finsko organizacijo SPEK poteka redno usposablje načrtovalcev, izvajalcev in nadzornikov t.i. vročih del za licence SPEK;
- izdajanje revije Požar, štiri številke na leto, redno od leta 1995;
- vzdrževanje spletne strani www.szpv.si z novicami s področja požarne preventive; na spletni strani je tudi katalog storitev in izdelkov s področja požarnega varstva;
- izdajanje smernic SZPV (npr.: SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, SZPV 512 Požarna varnost sončnih elektrarn, SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah, itd.);
- pripravljanje osnutkov tehničnih smernic za ministrstva, gasilske in druge organizacije;  
- sodelovanje z drugimi združenji v Sloveniji, v Evropi in po svetu.

SZPV je član konfederacije požarnih združenj CFPA Europe, ECEUFIRE in pridruženi član CFPA International.

SZPV v okviru projekta FIREEXPERT skrbi za povezovanje s slovenskimi organizacijami, ki delajo na področju varstva pred požarom. Aktivna udeležba in prenos informacij o projektu FIREEXPERT koristi članom SZPV, okrepljeno povezovanje pa krepi vlogo SZPV, ki tudi na ta način soustvarja politiko varstva pred požarom v Sloveniji in širše. Glede na to, da poteka projekt v sodelovanju s kolegi iz avstrijske Koroške se SZPV nadeja povezav s sorodnimi strokovnimi združenji ter MPS s tega področja.

fireexpert_logo_ZBS.jpg

Združenje za beton Slovenije - ZBS
Slovenčeva 22
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Lojzka Reščič
tel: +386 (0)5 39 21 525
email: lojzka.rescic@zabeton.si
webpage: www.zabeton.si
Type of partner: Interest group

Združenje za beton Slovenije - ZBS

ZBS, Združenje za beton Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2003 s strani posameznikov ter predstavnikov podjetij, inštitutov in fakultet, ki so predani delu na področju betona. Združenje povezuje strokovnjake, ki se ukvarjajo z betonom na različnih področjih in ima 25 kolektivnih in 34 individualnih članov. Člani so gradbena podjetja, proizvajalci betona in betonskih izdelkov, proizvajalci gradbenih materialov, oblikovalske pisarne, raziskovalni inštituti, fakultete, laboratoriji ... V zadnjih dveh letih število članov po veliki krizi v gradbeniškem sektorju narašča. Poslanstvo ZBS je povezovanje in izmenjava strokovnega znanja, izkušenj in dobrih praks v betonski stroki. Naše naloge so dejavnosti usposabljanja, izobraževanja in komunikacije, sodelovanje pri pripravi predpisov, tehničnih smernic, standardov in norm ter glavna – promocija betona kot materiala za trajnostno gradbeništvo. Organizirali smo dve slovenski konferenci »Beton in trajnostna gradnja«, prvič leta 2013 »Betonska vozišča« in drugič 2015 »Beton v stavbah«. Po konferencah nadaljujemo s promocijo betona kot trajnostnega materiala za trajnostno gradnjo. Združenje nudi podporo svojim članom ob spremembah zakonodaje in jih redno obvešča o novostih na spletni strani www.zabeton.si. Združenje je član EUPAVE, Evropskega združenje za betonska vozišča ter GBC Slovenija, Združenja za trajnostno gradnjo Slovenije.

- Za projekt je predvideno sodelovanje ZBS in dveh ključnih inštitucij s področja projekta, tj. ZAG in SPZV. To bo omogočilo nove možnosti povezovanja ZBS s slovenskim gospodarstvom s področja gradbeništva in gradbene industrije.
- Aktivna udeležba v procesu prenosa informacij o projektu med člane ZBS in ostale akterje v betonski stroki, kar bo koristilo članom in stroki na splošno.
- Okrepljeno bo naše povezovanje z akterji slovenske zakonodaje (delovni paket T2) in vloga ZBS kot soustvarjalca politike trajnostne gradnje v Sloveniji.
- Povezava ZBS s sorodnimi strokovnimi združenji s tega področja na Koroškem oziroma v Avstriji.