Fireexpert Logo HeaderInterreg logo transparent

fireexpert_logo_fh kaernten.jpg

Villacher Straße 1
A-9800 Spittal an der Drau
Austria

FH-Prof. DI Dr. Martin Schneider
tel: +43 (0)5 / 90500-5111
fax : +43 (0)5 / 90500-5110
e-pošta: m.schneider@fh-kaernten.at
spletna stran: www.fh-kaernten.at
Vrsta partnerja: Raziskovalna dejavnost

Martin_Schneider

Univerza na Koroškem (FHK)

 • Splošne informacije

Univerza na Koroškem (FHK) je dinamična univerza z regionalnimi koreninami in mednarodno usmeritvijo.  Z organizacijskega vidika FHK razpolaga z obsežno ponudbo dodiplomskih in podiplomskih študijev. V okviru študijskih programov izvajajo obsežna sodelovanja s podjetji. Iz njih pridobljene praktične izkušnje se po drugi strani znova stekajo v področje izobraževanja in se ponovno uporabijo v strokovnih objavah.

 • Kompetence in oprema

FHK razpolaga predvsem s kompetencami in praktičnimi izkušnjami na naslednjih področjih: gradbeni laboratorij, poskusi na gradbenih elementih, simulacija obnašanja gradbenih elementov, termodinamične simulacije, načrtovanje in izvajanje požarnih testiranj. Gradbeni laboratorij med drugim omogoča naslednje:

 • kemijske analize
 • analize gradbenega materiala
 • škodne analize
 • restavriranje
 • preskusi komponent, povezav in skupnih sistemov
 • preskusi trdnosti materialov (beton, les, estrih, jeklo, itd.)
 • nedestruktivno preskušanje in ocena stanja betonskih konstrukcij
 • fizikalna merilna tehnologija

 • Aktivnosti

FHK bo kot vodilni partner v projekt »FireExpert« doprinesel svojo usposobljenost zlasti za razvoj novega središča. V zadnjih letih je bil namreč s strani FHK ustanovljen nov inovacijski center za visokovredne betone, ki je bil financiran preko programa COIN avstrijske agencije za spodbujanje raziskav (FFG). Poleg tega razpolaga FHK z obsežnimi izkušnjami v organizaciji, izvajanju in vodenju projektov EU, s katerimi zagotavljajo učinkovito in uspešno upravljanje projektov. Poleg tega ima FHK že izkušnje z odobrenimi in izvedenimi projekti Interreg.

 • Cilji projekta Fireexpert

FHK bo skozi projekt povečal število uporabnikov svojih laboratorijev in inženirskih storitev ter posledično okrepljeno izmenjavo mnenj s temi uporabniki. Z okrepitvijo izmenjave mnenj z drugimi projektnimi partnerji bodo njihova prizadevanja za podporo in spodbujanje start-up podjetij in MSP deležna še večje podpore ter izboljšanja kakovosti in zmogljivosti. S projektom bo dosežena boljša prepoznavnost FHK in njenih kompetenc v programski regiji in ustvarjene bodo možnosti čezmejnega izobraževanja za študente. Poleg tega bo s projektom omogočena nadaljnja širitev mednarodnih mrež na tematskem področju (na primer mreženje s člani SZPV, ZBS in ZAG na dogodkih, ki jih bodo v okviru projekta organizirala združenja) in drugih dogodkih projekta.

fireexpert_logo_ZAG.jpg

Dimičeva 12
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Friderik Knez, univ.dipl.fiz
tel: +386 (0)1 5130 478
fax : +386 (0)1 280 4484
e-pošta: friderik.knez@zag.si
spletna stran: www.zag.si
Vrsta partnerja: Raziskovalna dejavnost

Friderik_Knez

Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG

 • Splošne informacije

ZAG je nepridobitni, javni zavod. Njegova ključna področja so: standardizirano preskušanje, razvoj novih merilnih metod, certificiranje in potrjevanje skladnosti izdelkov, sodelovanje v pripravi tehničnih kod in standardov in znanstveno raziskovanje (temeljno in aplikativno).

 • Kompetence in oprema

ZAG razpolaga s 14 laboratoriji z napredno laboratorijsko opremo. Leta 2007 je pridobil certifikat ISO 9001 ter akreditacijo za preskušanje po SIST EN ISO/IEC 17025 in certificiranje po SIST EN 45011. Glavna raziskovalna področja zavoda so:

 • požarna varnost materialov, konstrukcij in stavb,
 • varnost konstrukcij (potresna varnost ipd.),
 • energetska učinkovitost in analize LCA,
 • sinteza novih materialov (denimo za restavriranje kulturne dediščine, samočistilne nanoprevleke ipd.),
 • degradacijski postopki materialov (korozija, zmrzovanje, mikrobiološka degradacija ipd.)
 • cestna infrastruktura

 • Aktivnosti

V povezavi z raziskovanjem na področju požarnega inženirstva ZAG sodeluje v projektih: 

 • COST Action FP1404: Požarna varnost gradbenih proizvodov na biološki osnovi,
 • RILEM TC SPF: Luščenje betona zaradi požara,
 • EGOLF – European Group for Fire Testing, Inspection and Certification,
 • CFPAE – The Confederation of Fire Protection Associations Europe,
 • številni drugi razvojno-raziskovalni projekti

 • Cilji projekta Fireexpert

Za projekt je predvideno sodelovanje ZAG s SZPV in ZBS, ki sta pomembni združenji na področju požarnega inženirstva v Sloveniji. S tem bo zavodu omogočeno boljše povezovanje s slovenskim gospodarstvom in drugimi strokovnjaki s področja varstva pred požarom in gradbeništva, ki so člani nevladnih organizacij (NVO) ter boljše usmerjanje znanstveno-raziskovalnih aktivnosti  v reševanje konkretnih problemov. To bo povišalo dodano vrednost storitev Zavoda za gradbeništvo Slovenije in okrepilo povezovanje z akterji slovenske zakonodaje. S povezovanjem z industrijo na avstrijski strani bo zavod razširil ponudbo svojih  raziskovalnih dejavnosti na drugo stran meje, povezovanje s sorodno inštitucijo FHK  pa bo komplementarno dopolnilo njihov sicer zelo širok nabor raziskovalne opreme in raziskovalnega osebja.

Logo SZPV

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Mateja Gris, dipl. var. inž.
tel: +386 (0)51 378 109
e-pošta: info@szpv.si
spletna stran: www.szpv.si
Vrsta partnerja: NGO (nevladna neprofitna organizacija)

Mateja_Gris

Slovensko združenje za požarno varstvo - SZPV

 • Splošne informacije

Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) so leta 1993 ustanovili posamezniki ter predstavniki organizacij, predani delu na področju požarnega varstva. SZPV je nepridobitna, nevladna organizacija, ki ima 210 članov in sklenjeno pogodbo o sodelovanju s 37 podjetji v Sloveniji. 

 • Kompetence in oprema

Člani združenja so projektanti požarne varnosti, pooblaščene osebe za varstvo pred požarom, gasilci, ki se ukvarjajo s preventivo, ponudniki proizvodov in storitev za varstvo pred požarom ter predstavniki zavarovalnic, ministrstev in lokalnih skupnosti. SZPV usmerja pozornost slovenske javnosti na varstvo pred požarom in je ključni akter pri pripravi tehničnih predpisov, standardov, smernic in priporočil. Je član konfederacije požarnih združenj CFPA Europe, ECEUFIRE in pridruženi član CFPA International.

 • Področje dela SZPV
 • Organizacija konferenc, seminarjev, delavnic in usposabljanj ter različnih oblik izobraževanja,
 • Izdajanje revije Požar, štiri številke na leto, redno od leta 1995,
 • Objava publikacij,
 • Izdajanje smernic SZPV,
 • Priprava osnutkov tehničnih smernic za ministrstva, gasilske in druge organizacije
 • Sodelovanje z drugimi združenji v Sloveniji, v Evropi in po svetu

 • Cilji projekta Fireexpert

SZPV v okviru projekta FIREEXPERT skrbi za povezovanje s slovenskimi organizacijami, ki delajo na področju varstva pred požarom. Aktivna udeležba in prenos informacij o projektu FIREEXPERT koristi članom SZPV, okrepljeno povezovanje pa krepi vlogo SZPV, ki tudi na ta način soustvarja politiko varstva pred požarom v Sloveniji in širše. Glede na to, da poteka projekt v sodelovanju s kolegi iz avstrijske Koroške se SZPV nadeja povezav s sorodnimi strokovnimi združenji ter MPS s tega področja.

fireexpert_logo_ZBS.jpg

Združenje za beton Slovenije - ZBS
Slovenčeva 22
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Lojzka Reščič, BSc (univ.dipl. ing. Kem.)
tel: +386 (0)5 39 21 525
e-pošta: lojzka.rescic@zabeton.si
spletna stran: www.zabeton.si
Vrsta partnerja: Interesna skupina

Lojzka_Rescic

Združenje za beton Slovenije - ZBS

 • Splošne informacije

Združenje za beton Slovenije (ZBS) je bilo ustanovljeno leta 2003 s strani posameznikov ter predstavnikov podjetij, inštitutov in fakultet, ki so predani delu na področju betona. Združenje povezuje strokovnjake, ki se ukvarjajo z betonom na različnih področjih in ima 26 kolektivnih in 37 individualnih članov. Člani so gradbena podjetja, proizvajalci betona in betonskih izdelkov, proizvajalci gradbenih materialov, oblikovalske pisarne, raziskovalni inštituti, fakultete, laboratoriji, ipd. 

 • Kompetence in oprema

Poslanstvo ZBS je povezovanje in izmenjava strokovnega znanja, izkušenj in dobrih praks v betonski stroki. Naše naloge so dejavnosti usposabljanja, izobraževanja in komunikacije, sodelovanje pri pripravi predpisov, tehničnih smernic, standardov in norm ter glavna – promocija betona kot materiala za trajnostno gradbeništvo.

Področje dela ZBS:

 • Organizacija konferenc v Sloveniji (»Beton in trajnostna gradnja«, »Betonska vozišča«, »Beton v stavbah«),
 • Promocija betona kot trajnostnega materiala za trajnostno gradnjo,
 • Podpora članom ob spremembah zakonodaje 

 • Cilji projekta Fireexpert

ZBS v sklopu projekta Fireexpert tesno sodeluje z dvema ključnima inštitucijama s področja projekta, tj. ZAG in SPZV. Sodelovanje bo ZBS omogočilo nove možnosti povezovanja s slovenskim gospodarstvom s področja gradbeništva in gradbene industrije. Aktivna udeležba v procesu prenosa informacij o projektu med člane ZBS in ostale akterje v betonski stroki, bo v korist članom in stroki na splošno. Okrepilo se bo tudi povezovanje z akterji slovenske zakonodaje in vloga ZBS kot soustvarjalca politike trajnostne gradnje v Sloveniji. Projektne aktivnosti bodo prispevale tudi k povezavi ZBS s sorodnimi strokovnimi združenji s tega področja na Koroškem.